Tietosuojaseloste

 

Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n asiakkaiden henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterin nimi

Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Hammasterveyspalvelut Tyni Oy
Y-tunnus 2995315-5
Kaunismäenkatu 31
70800 KUOPIO
info@ilarityni.com

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Ilari Tyni
info@ilarityni.com
044 029 0890

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
 • Laskutus
 • Asiakkaan hammashoidon järjestäminen
 • Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi
 • Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n liiketoiminnan suunnitteleminen, kehittäminen, tilastointi ja analysointi

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Muu tarpeellinen yhteystieto

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute, sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten viestit, valokuvat tai muut vastaavat tiedot
 • Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta, työterveyspalveluita ja -sopimusta, urheiluseuraa ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse info@ilarityni.com tai postitse Hammasterveyspalvelut Tyni Oy, Kanavanranta 4 A 6, 70840 KUOPIO

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli
 • Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi yhteistyövastaanottojen toimittamia tietoja asiakkaan suostumuksella

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n ulkopuolelle.
Mikäli tietoja luovutetaan markkinointiin tai luottotietojen selvittämiseen, takaamme että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin sopimusehdoin Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka toimivat sen lukuun, jos se on tarpeen Asiakkaan hoidon toteuttamiseksi (esim. hammaslaboratorioiden palvelut). Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa sekä kirjanpitolainsäädäntö ja potilasasiakirjoista annetut määräykset edellyttävät.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ylläpidetä. Syntynyt manuaalinen aineisto digitalisoidaan ja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan sähköisessä kirjanpitojärjestelmässä. Henkilötiedot säilytetään Hammasterveyspalvelut Tyni Oy:n sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla.

14. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 1.4.2021.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarkentaa tai päivittää Rekisterinpitäjän toimesta esimerkiksi lainsäädännön muutosten johdosta. Mahdolliset muutokset ja niiden ajankohta tulevat näkyville tietosuojaselosteeseen. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Rekisterinpitäjä informoi asiakkaita tekemistään muutoksista erikseen kohtuullisin keinoin, kuten sähköpostitse.